Labākie JavaScript piemēri

JavaScript ir visplašāk izmantotā skriptu valoda uz zemes. Šeit ir daži galveno sintakses modeļu piemēri JavaScript.

Argumentu piemērs

Argumentu objekts ir masīvam līdzīgs objekts (jo objekta struktūra ir līdzīga masīva struktūrai; tomēr to nevajadzētu uzskatīt par masīvu, jo tam ir visa objekta funkcionalitāte), kurā tiek glabāti visi argumenti, jūs nodevāt kādai funkcijai un esat šīs funkcijas īpašnieks.

Ja funkcijai nodotu 3 argumentus, teiksim storeNames(), šie 3 argumenti tiktu saglabāti objektā, ko sauc par argumentiem, un tas izskatīsies šādi, kad argumentus nododam storeNames("Mulder", "Scully", "Alex Krycek")savai funkcijai:

 • Pirmkārt, mēs deklarējam funkciju un liekam tai atgriezt argumentu objektu.
 • Tad, kad mēs izpildīsim šo funkciju ar n argumentiem , 3 šajā gadījumā tas atgriezīs objektu mums un tas izskatīsies kā masīvs. Mēs varam to pārveidot masīvā, bet par to vēlāk ...
function storeNames() { return arguments; }
// If we execute the following line in the console: storeNames("Mulder", "Scully", "Alex Kryceck"); // The output will be { '0': 'Mulder', '1': 'Scully', '2': 'Alex Kryceck' }

Izturieties pret to kā pret masīvu

Argumentus var izsaukt, izmantojot arguments[n](kur n ir masīva veida objektā esošā argumenta indekss). Bet, ja vēlaties to izmantot kā masīvu iterācijas nolūkos vai tam piemērot masīva metodes, tas jāpārvērš masīvā , deklarējot mainīgo un izmantojot metodi Array.prototype.slice.call (jo argumenti nav masīvs ):

var args = Array.prototype.slice.call(arguments); // or the es6 way: var args = Array.from(arguments)

Tā kā slice () ir divi (parametra beigas nav obligāti) parametri. Jūs varat paņemt noteiktu daļu argumentu, norādot daļas sākumu un beigas (izmantojot metodi slice.call (), šie divi parametri tiek padarīti neobligāti, ne tikai beigas ). Pārbaudiet šo kodu:

function getGrades() { var args = Array.prototype.slice.call(arguments, 1, 3); return args; } // Let's output this! console.log(getGrades(90, 100, 75, 40, 89, 95)); // OUTPUT SHOULD BE: // // [100, 75] <- Why? Because it started from index 1 and stopped at index 3 // so, index 3 (40) wasn't taken into consideration. // // If we remove the '3' parameter, leaving just (arguments, 1) we'd get // every argument from index 1: [100, 75, 40, 89, 95].

Optimizācijas problēmas ar Array.slice ()

Ir neliela problēma: nav ieteicams izmantot šķēlumu argumentu objektā (optimizācijas iemeslu dēļ) ...

Svarīgi : Jums nevajadzētu sadalīt argumentus, jo tas novērš optimizāciju JavaScript dzinējos (piemēram, V8). Tā vietā mēģiniet izveidot jaunu masīvu, iterējot, izmantojot objektu argumenti.

Tātad, kāda cita metode ir pieejama, lai pārveidotu argumentus masīvā? Es iesaku for-loop (nevis for-in loop). To var izdarīt šādi:

var args = []; // Empty array, at first. for (var i = 0; i < arguments.length; i++) { args.push(arguments[i]) } // Now 'args' is an array that holds your arguments.

Lai iegūtu papildinformāciju par optimizācijas jautājumiem:

Optimizācijas slepkavas: Argumentu pārvaldīšana

ES6 rest parametrs kā veids, kā apiet argumentu objektu

ES2015 / ES6 ...lielākajā daļā argumentu objekta vietā ir iespējams izmantot pārējo parametru ( ). Pieņemsim, ka mums ir šāda funkcija (kas nav ES6):

function getIntoAnArgument() { var args = arguments.slice(); args.forEach(function(arg) { console.log(arg); }); }

Šo funkciju ES6 var aizstāt ar:

function getIntoAnArgument(...args) { args.forEach(arg => console.log(arg)); }

Ņemiet vērā, ka mēs izmantojām arī bultiņas funkciju, lai saīsinātu forEach atzvanīšanu!

Argumentu objekts nav pieejams bultiņas funkcijas pamattekstā.

Pārējam parametram vienmēr jābūt kā pēdējam argumentam jūsu funkcijas definīcijā.

function getIntoAnArgument(arg1, arg2, arg3, ...restOfArgs /*no more arguments allowed here*/) { //function body }

Aritmētiskās darbības piemērs

JavaScript nodrošina lietotāju ar piecām aritmētiskās operatoriem: +, -, *, /un %. Operatori ir attiecīgi saskaitīšanai, atņemšanai, reizināšanai, dalīšanai un atlikumam.

Papildinājums

Sintakse

a + b

Lietošana

2 + 3 // returns 5 true + 2 // interprets true as 1 and returns 3 false + 5 // interprets false as 0 and returns 5 true + "bar" // concatenates the boolean value and returns "truebar" 5 + "foo" // concatenates the string and the number and returns "5foo" "foo" + "bar" // concatenates the strings and returns "foobar"

Padoms: Ir ērts pieauguma operators, kas ir lielisks saīsne, kad skaitļus pievienojat ar 1.

Atņemšana

Sintakse

a - b

Lietošana

2 - 3 // returns -1 3 - 2 // returns 1 false - 5 // interprets false as 0 and returns -5 true + 3 // interprets true as 1 and returns 4 5 + "foo" // returns NaN (Not a Number)

Padoms: Ir ērts samazināšanas operators, kas ir lielisks saīsne, kad skaitļus atņemat ar 1.

Reizināšana

Sintakse

a * b

Lietošana

2 * 3 // returns 6 3 * -2 // returns -6 false * 5 // interprets false as 0 and returns 0 true * 3 // interprets true as 1 and returns 3 5 * "foo" // returns NaN (Not a Number) Infinity * 0 // returns NaN Infinity * Infinity // returns Infinity

Padoms: Veicot aprēķinus, ir iespējams izmantot iekavas, lai noteiktu prioritāti, kuri skaitļi reizināmi kopā.

Nodaļa

Sintakse

a / b

Lietošana

3 / 2 // returns 1.5 3.0 / 2/0 // returns 1.5 3 / 0 // returns Infinity 3.0 / 0.0 // returns Infinity -3 / 0 // returns -Infinity false / 5 // interprets false as 0 and returns 0 true / 2 // interprets true a 1 and returns 0.5 5 + "foo" // returns NaN (Not a Number) Infinity / Infinity // returns NaN

Atlikušais

Sintakse

a % b

Lietošana

3 % 2 // returns 1 true % 5 // interprets true as 1 and returns 1 false % 4 // interprets false as 0 and returns 0 3 % "bar" // returns NaN

Pieaugums

Sintakse

a++ or ++a

Lietošana

// Postfix x = 3; // declare a variable y = x++; // y = 4, x = 3 // Prefix var a = 2; b = ++a; // a = 3, b = 3

Samazinājums

Sintakse

a-- or --a

Lietošana

// Postfix x = 3; // declare a variable y = x—; // y = 3, x = 3 // Prefix var a = 2; b = —a; // a = 1, b = 1

Svarīgi: kā redzat, jūs nevarat veikt nekādas darbības ar Infinity.

Bultas funkcijas piemērs

Arrow functions are a new ES6 syntax for writing JavaScript function expressions. The shorter syntax saves time, as well as simplifying the function scope.

What are arrow functions?

An arrow function expression is a more concise syntax for writing function expressions using a “fat arrow” token (=>).

The basic syntax

Below is a basic example of an arrow function:

// ES5 syntax var multiply = function(x, y) { return x * y; }; // ES6 arrow function var multiply = (x, y) => { return x * y; }; // Or even simpler var multiply = (x, y) => x * y; 

You no longer need the function and return keywords, or even the curly brackets.

A simplified this

Before arrow functions, new functions defined their own this value. To use this inside a traditional function expression, we have to write a workaround like so:

// ES5 syntax function Person() { // we assign `this` to `self` so we can use it later var self = this; self.age = 0; setInterval(function growUp() { // `self` refers to the expected object self.age++; }, 1000); }

An arrow function doesn’t define its own this value, it inherits this from the enclosing function:

// ES6 syntax function Person(){ this.age = 0; setInterval(() => { // `this` now refers to the Person object, brilliant! this.age++; }, 1000); } var p = new Person();

Assignment Operators

Assignment Operator Example

Assignment operators, as the name suggests, assign (or re-assign) values to a variable. While there are quite a few variations on the assignment operators, they all build off of the basic assignment operator.

Syntax = y;DescriptionNecessityxVariableRequired=Assignment operatorRequiredyValue to assign to variableRequired

Examples

let initialVar = 5; // Variable initialization requires the use of an assignment operator let newVar = 5; newVar = 6; // Variable values can be modified using an assignment operator

Variations

The other assignment operators are a shorthand for performing some operation using the variable (indicated by x above) and value (indicated by y above) and then assigning the result to the variable itself.

For example, below is the syntax for the addition assignment operator:

x += y;

This is the same as applying the addition operator and reassigning the sum to the original variable (that is, x), which can be expressed by the following code:

x = x + y;

To illustrate this using actual values, here is another example of using the addition assignment operator:

let myVar = 5; // value of myVar: 5 myVar += 7; // value of myVar: 12 = 5 + 7

Complete list of JavaScript’s assignment operators

Operator Syntax Long version
Assignment x = y x = y
Addition assignment x += y x = x + y
Subtraction assignment x -= y x = x - y
Multiplication assignment x *= y x = x * y
Division assignment x /= y x = x / y
Remainder assignment x %= y x = x % y
Exponentiation assignment x **= y x = x ** y
Left shift assignment x <<= y x = x << y
Right shift assignment x >>= y x = x >> y
Unsigned right shift assignment x >>>= y x = x >>> y
Bitwise AND assignment x &= y x = x & y
Bitwise XOR assignment x ^= y x = x ^ y
Bitwise OR assignment x |= y x = x | y

Boolean Example

Booleans are a primitive datatype commonly used in computer programming languages. By definition, a boolean has two possible values: true or false.

In JavaScript, there is often implicit type coercion to boolean. If for example you have an if statement which checks a certain expression, that expression will be coerced to a boolean:

var a = 'a string'; if (a) { console.log(a); // logs 'a string' }

There are only a few values that will be coerced to false:

 • false (not really coerced, as it already is false)
 • null
 • undefined
 • NaN
 • 0
 • ” (empty string)

All other values will be coerced to true. When a value is coerced to a boolean, we also call that either ‘falsy’ or ‘truthy’.

One way that type coercion is used is with the use of the or (||) and and (&&) operators:

var a = 'word'; var b = false; var c = true; var d = 0 var e = 1 var f = 2 var g = null console.log(a || b); // 'word' console.log(c || a); // true console.log(b || a); // 'word' console.log(e || f); // 1 console.log(f || e); // 2 console.log(d || g); // null console.log(g || d); // 0 console.log(a && c); // true console.log(c && a); // 'word'

As you can see, the or operator checks the first operand. If this is true or truthy, it returns it immediately (which is why we get ‘word’ in the first case & true in the second case). If it is not true or truthy, it returns the second operand (which is why we get ‘word’ in the third case).

With the and operator it works in a similar way, but for ‘and’ to be true, both operands need to be truthy. So it will always return the second operand if both are true/truthy, otherwise it will return false. That is why in the fourth case we get true and in the last case we get ‘word’.

The Boolean Object

There is also a native JavaScript Boolean object that wraps around a value and converts the first parameter to a boolean value. If a value is omitted or falsy –0, -0, null, false, NaN, undefined, or an empty string ("") – the object's value is false. Pass all other values, including the string "false", and the object's value is set to true.

Note that primitive Boolean values (true and false) are different than those of the Boolean object.

More Details

Remember that any object, the value of which is not undefined or null, evaluates to true if used in a conditional statement. For example, even though this Boolean object is explicitly set to false, it evaluates to true and the code is executed:

var greeting = new Boolean(false); if (greeting) { console.log("Hello world"); } // Hello world

This doesn't apply to boolean primitives:

var greeting = false; if (greeting) { console.log("Hello world"); // code will not run }

To convert a non-boolean value to a boolean, use Boolean as a function rather than as an object:

var x = Boolean(expression); // preferred use as a function var x = new Boolean(expression); // don't do it this way

Callback Functions

This section gives a brief introduction to the concept and usage of callback functions in JavaScript.

Functions are Objects

The first thing we need to know is that in JavaScript, functions are first-class objects. As such, we can work with them in the same way we work with other objects, like assigning them to variables and passing them as arguments into other functions. This is important, because it’s the latter technique that allows us to extend functionality in our applications.

Callback Function Example

A callback function is a function that is passed as an argument to another function, to be “called back” at a later time.

A function that accepts other functions as arguments is called a higher-order function, which contains the logic for when the callback function gets executed. It’s the combination of these two that allow us to extend our functionality.

To illustrate callbacks, let’s start with a simple example:

function createQuote(quote, callback){ var myQuote = "Like I always say, " + quote; callback(myQuote); // 2 } function logQuote(quote){ console.log(quote); } createQuote("eat your vegetables!", logQuote); // 1 // Result in console: // Like I always say, eat your vegetables!

In the above example, createQuote is the higher-order function, which accepts two arguments, the second one being the callback. The logQuote function is being used to pass in as our callback function. When we execute the createQuote function (1), notice that we are not appending parentheses to logQuote when we pass it in as an argument. This is because we do not want to execute our callback function right away, we simply want to pass the function definition along to the higher-order function so that it can be executed later.

Also, we need to ensure that if the callback function we pass in expects arguments,  we supply those arguments when executing the callback (2). In the above example, that would be the callback(myQuote);statement, since we know that logQuote expects a quote to be passed in.

Additionally, we can pass in anonymous functions as callbacks. The below call to createQuote would have the same result as the above example:

createQuote("eat your vegetables!", function(quote){ console.log(quote); });

Incidentally, you don’t have to use the word “callback” as the name of your argument. JavaScript just needs to know that it’s the correct argument name. Based on the above example, the below function will behave in exactly the same manner.

function createQuote(quote, functionToCall) { var myQuote = "Like I always say, " + quote; functionToCall(myQuote); }

Why use Callbacks?

Most of the time we are creating programs and applications that operate in a synchronous manner. In other words, some of our operations are started only after the preceding ones have completed.

Often when we request data from other sources, such as an external API, we don’t always know when our data will be served back. In these instances we want to wait for the response, but we don’t always want our entire application grinding to a halt while our data is being fetched. These situations are where callback functions come in handy.

Let’s take a look at an example that simulates a request to a server:

function serverRequest(query, callback){ setTimeout(function(){ var response = query + "full!"; callback(response); },5000); } function getResults(results){ console.log("Response from the server: " + results); } serverRequest("The glass is half ", getResults); // Result in console after 5 second delay: // Response from the server: The glass is half full!

In the above example, we make a mock request to a server. After 5 seconds elapse, the response is modified and then our callback function getResults gets executed. To see this in action, you can copy/paste the above code into your browser’s developer tool and execute it.

Also, if you are already familiar with setTimeout, then you’ve been using callback functions all along. The anonymous function argument passed into the above example’s setTimeout function call is also a callback! So the example’s original callback is actually executed by another callback. Be careful not to nest too many callbacks if you can help it, as this can lead to something called “callback hell”! As the name implies, it isn’t a joy to deal with.

JavaScript Class Example

JavaScript does not have the concept of classes inherently.

But we could simulate the functionalities of a class by taking advantage of the prototypal nature of JavaScript.

This section assumes that you have a basic understanding of prototypes.

For the sake of clarity, let us assume that we want to create a class which can do the following

var p = new Person('James','Bond'); // create a new instance of Person class p.log() // Output: 'I am James Bond' // Accessing a function in the class // Using setters and getters p.profession = 'spy' p.profession // output: James bond is a spy

Using class keyword

Like in any other programming language, you can now use the class keyword to create a class.

This is not supported in older browsers and was introduced in ECMAScript 2015.

class is just a syntactic sugar over JavaScript’s existing prototype-based inheritance model.

In general, programmers use the following ways to create a class in JavaScript.

Using methods added to prototypes:

Here, all the methods are added to prototype

function Person(firstName, lastName) { this._firstName = firstName; this._lastName = lastName; } Person.prototype.log = function() { console.log('I am', this._firstName, this._lastName); } // This line adds getters and setters for the profession object. Note that in general you could just write your own get and set functions like the 'log' method above. // Since in this example we are trying the mimic the class above, we try to use the getters and setters property provided by JavaScript Object.defineProperty(Person.prototype, 'profession', { set: function(val) { this._profession = val; }, get: function() { console.log(this._firstName, this._lastName, 'is a', this._profession); } })

You could also write prototype methods over function Person as below:

Person.prototype = { log: function() { console.log('I am ', this._firstName, this._lastName); } set profession(val) { this._profession = val; } get profession() { console.log(this._firstName, this._lastName, 'is a', this._profession); } }

Using methods added internally

Here the methods are added internally instead of prototype:

function Person(firstName, lastName) { this._firstName = firstName; this._lastName = lastName; this.log = function() { console.log('I am ', this._firstName, this._lastName); } Object.defineProperty(this, 'profession', { set: function(val) { this._profession = val; }, get: function() { console.log(this._firstName, this._lastName, 'is a', this._profession); } }) }

Hiding details in classes with symbols

Most often, some properties and methods have to be hidden to prevent access from outside the function.

With classes, to obtain this functionality, one way to do this is by using symbols. Symbol is a new built-in type of JavaScript, which can be invoked to give a new symbol value. Every Symbol is unique and can be used as a key on object.

So one use case of symbols is that you can add something to an object you might not own, and you might not want to collide with any other keys of object. Therefore, creating a new one and adding it as a property to that object using symbol is the safest. Also, when symbol value is added to an object, no one else will know how to get it.

class Person { constructor(firstName, lastName) { this._firstName = firstName; this._lastName = lastName; } log() { console.log('I am', this._firstName, this._lastName); } // setters set profession(val) { this._profession = val; } // getters get profession() { console.log(this._firstName, this._lastName, 'is a', this._profession); } // With the above code, even though we can access the properties outside the function to change their content what if we don't want that. // Symbols come to rescue. let s_firstname = new Symbol(); class Person { constructor(firstName, lastName) { this[s_firstName] = firstName; this._lastName = lastName; } log() { console.log('I am', this._firstName, this._lastName); } // setters set profession(val) { this._profession = val; } // getters get profession() { console.log(this[s_firstName], this._lastName, 'is a', this._profession); }

JavaScript Closure Example

A closure is the combination of a function and the lexical environment (scope) within which that function was declared. Closures are a fundamental and powerful property of Javascript. This section discusses the ‘how’ and ‘why’ about Closures:

Example

//we have an outer function named walk and an inner function named fly function walk (){ var dist = '1780 feet'; function fly(){ console.log('At '+dist); } return fly; } var flyFunc = walk(); //calling walk returns the fly function which is being assigned to flyFunc //you would expect that once the walk function above is run //you would think that JavaScript has gotten rid of the 'dist' var flyFunc(); //Logs out 'At 1780 feet' //but you still can use the function as above //this is the power of closures

Another Example

function by(propName) { return function(a, b) { return a[propName] - b[propName]; } } const person1 = {name: 'joe', height: 72}; const person2 = {name: 'rob', height: 70}; const person3 = {name: 'nicholas', height: 66}; const arr_ = [person1, person2, person3]; const arr_sorted = arr_.sort(by('height')); // [ { name: 'nicholas', height: 66 }, { name: 'rob', height: 70 },{ name: 'joe', height: 72 } ]

The closure ‘remembers’ the environment in which it was created. This environment consists of any local variables that were in-scope at the time the closure was created.

function outside(num) { var rememberedVar = num; // In this example, rememberedVar is the lexical environment that the closure 'remembers' return function inside() { // This is the function which the closure 'remembers' console.log(rememberedVar) } } var remember1 = outside(7); // remember1 is now a closure which contains rememberedVar = 7 in its lexical environment, and //the function 'inside' var remember2 = outside(9); // remember2 is now a closure which contains rememberedVar = 9 in its lexical environment, and //the function 'inside' remember1(); // This now executes the function 'inside' which console.logs(rememberedVar) => 7 remember2(); // This now executes the function 'inside' which console.logs(rememberedVar) => 9 

Closures are useful because they let you ‘remember’ data and then let you operate on that data through returned functions. This allows Javascript to emulate private methods that are found in other programming languages. Private methods are useful for restricting access to code as well as managing your global namespace.

Private variables and methods

Closures can also be used to encapsulate private data/methods. Take a look at this example:

const bankAccount = (initialBalance) => { const balance = initialBalance; return { getBalance: function() { return balance; }, deposit: function(amount) { balance += amount; return balance; }, }; }; const account = bankAccount(100); account.getBalance(); // 100 account.deposit(10); // 110

In this example, we won’t be able to access balance from anywhere outside of the bankAccount function, which means we’ve just created a private variable.

Where’s the closure? Well, think about what bankAccount() is returning. It actually returns an Object with a bunch of functions inside it, and yet when we call account.getBalance(), the function is able to “remember” its initial reference to balance.

That is the power of the closure, where a function “remembers” its lexical scope (compile time scope), even when the function is executed outside that lexical scope.

Emulating block-scoped variables

Javascript did not have a concept of block-scoped variables. Meaning that when defining a variable inside a for-loop, for example, this variable was visible from outside the for-loop as well. So how can closures help us solve this problem? Let’s take a look.

 var funcs = []; for(var i = 0; i < 3; i++){ funcs[i] = function(){ console.log('My value is ' + i); //creating three different functions with different param values. } } for(var j = 0; j < 3; j++){ funcs[j](); // My value is 3 // My value is 3 // My value is 3 }

Since the variable i does not have block-scope, it’s value within all three functions was updated with the loop counter and created malicious values. Closures can help us solve this issue by creating a snapshot of the environment the function was in when it was created, preserving its state.

 var funcs = []; var createFunction = function(val){ return function() {console.log("My value: " + val);}; } for (var i = 0; i < 3; i++) { funcs[i] = createFunction(i); } for (var j = 0; j < 3; j++) { funcs[j](); // My value is 0 // My value is 1 // My value is 2 }

The later versions of Javascript (ES6+) have a new keyword called let which can be used to give the variable a blockscope. There are also many functions (forEach) and entire libraries (lodash.js) that are dedicated to solving such problems as the ones explained above. They can certainly boost your productivity, however it remains extremely important to have knowledge of all these issues when attempting to create something big.

Closures have many special applications that are useful when creating large Javascript programs.

 1. Emulating private variables or encapsulation
 2. Making Asynchronous server side calls
 3. Creating a block-scoped variable.

Emulating private variables

Unlike many other languages, Javascript does not have a mechanism which allows you to create encapsulated instance variables within an object. Having public instance variables can cause a lot of problems when building medium to large programs. However with closures, this problem can be mitigated.

Much like in the previous example, you can build functions which return object literals with methods that have access to the object’s local variables without exposing them. Thus, making them effectively private.

Closures can also help you manage your global namespace to avoid collisions with globally shared data. Usually, all global variables are shared between all scripts in your project, which will definitely give you a lot of trouble when building medium to large programs.

That is why library and module authors use closures to hide an entire module’s methods and data. This is called the module pattern, it uses an immediately invoked function expression which exports only certain functionality to the outside world, significantly reducing the amount of global references.

Here’s a short sample of a module skeleton.

var myModule = (function() = { let privateVariable = 'I am a private variable'; let method1 = function(){ console.log('I am method 1'); }; let method2 = function(){ console.log('I am method 2, ', privateVariable); }; return { method1: method1, method2: method2 } }()); myModule.method1(); // I am method 1 myModule.method2(); // I am method 2, I am a private variable

Closures are useful for capturing new instances of private variables contained in the ‘remembered’ environment, and those variables can only be accessed through the returned function or methods.

JavaScript Comment Example

Programmers use comments to add hints, notes, suggestions, or warnings to their source code; they have no effect on the actual output of the code. Comments can be very helpful in explaining the intent of what your code is or should be doing.

It is always best practice when starting out to comment more often than not, as it can help those reading your code to understand what exactly your code is intending to do.

JavaScript has two ways of assigning comments in its code.

The first way is the // comment; all text following // on the same line into a comment. For example:

function hello() { // This is a one line JavaScript comment console.log("Hello world!"); } hello();

The second way is the /* */ comment, which can be used for both single-line and multi-line comments. For example:

function hello() { /* This is a one line JavaScript comment */ console.log("Hello world!"); } hello();
function hello() { /* This comment spans multiple lines. Notice that we don't need to end the comment until we're done. */ console.log("Hello world!"); } hello();

You can also prevent execution of Javascript code just commeting the code lines like this:

function hello() { /*console.log("Hello world!");*/ } hello();

More Information:

How To Write Comments in JavaScript

Many IDEs come with a keyboard shortcut to comment out lines.

 1. Highlight text to be commented
 2. Mac: Push Command(Apple Key) & "/"
 3. Windows: Push Control & "/"
 4. You can also uncomment code by doing the same steps

A shortcut to comment out a section of Javascript in many code editors is to highlight the lines of code you want to comment out, then press `Cmd/Ctrl + /`.

Comments are also very helpful for code testing as you can prevent a certain code-line/block from running:

function hello() { // The statement below is not going to get executed // console.log('hi') } hello();
function hello() { // The statements below are not going to get executed /* console.log('hi'); console.log('code-test'); */ } hello();

JavaScript Comparison Operator Example

JavaScript has both strict and type–converting comparisons.

 • The strict comparison (===) only evaluates to true if both operands are the same type.
 • The abstract comparison (==) attempts to convert both operands to the same type before comparing them.
 • With relational abstract comparisons (<=), both operands are converted to primitives, then to the same type before comparison.
 • Strings are compared using Unicode values based on standard ordering.

Features of comparisons:

 • Two strings are considered strictly equal when they have the characters in the same sequence and the same length.
 • Two numbers are considered strictly equal when they are the both of the type number and are numerically equal. This means that both 0 and -0 are strictly equal since they both evaluate to 0. Note that NaN is a special value and is not equal to anything, including NaN.
 • Two Boolean operands are considered strictly equal if both are true or false.
 • Two objects are never considered equal in both strict or abstract comparisons.
 • Expressions that compare objects are only considered true if the operands both reference the same exact object instance.
 • Null and undefined are both considered strictly equal to themselves (null === null) and abstractly equal to each other (null == undefined)

Equality operators

Equality (==)

The equality operator first converts operands that are not of the same type, then strictly compares them to one another.

Syntax

 x == y

Examples

 1 == 1 // true "1" == 1 // true 1 == '1' // true 0 == false // true 0 == null // false 0 == undefined // false null == undefined // true

Inequality (!=)

The inequality operator evaluates to true if both operands are not equal. If the operands are not the same type, it will try to convert them to the same type before making the comparison.

Syntax

x != y

Examples

1 != 2 // true 1 != "1" // false 1 != '1' // false 1 != true // false 0 != false // false

Identity / strict equality (===)

The identity or strict equality operator returns true if both operands are strictly equal in terms of value and type. Unlike the equality operator (==), it will not attempt to convert the operands to the same type.

Syntax

x === y

Examples

3 === 3 // true 3 === '3' // false

Non-identity / strict inequality (!==)

The non-identity or strict inequality operator returns true if both operands are not strictly equal in terms of value or type.

Syntax

x !== y

Examples

3 !== '3' // true 4 !== 3 // true

Relational operators

Greater than operator (>)

The greater than operator returns true if the operand on the left is greater than the one on the right.

Syntax

x > y

Examples

4 > 3 // true

Greater than or equal operator (>=)

The greater than or equal operator returns true if the operand on the left is greater than or equal to the one on the right.

Syntax

x >= y

Examples

4 >= 3 // true 3 >= 3 // true

Less than operator (<)

The less than operator returns true if the operand on the left is less than the one on the right.

Syntax

x < y

Examples

3 < 4 // true

Less than or equal operator (<=)

The less than or equal operator returns true if the operand on the left is less than or equal to the one on the right.

Syntax

x <= y

Examples

3 <= 4 // true

JavaScript Form Validation Example

Form validation used to occur at the server, after the client had entered all the necessary data and then pressed the Submit button. If the data entered by a client was incorrect or was simply missing, the server would have to send all the data back to the client and request that the form be resubmitted with correct information. This was really a lengthy process which used to put a lot of burden on the server.

JavaScript provides a way to validate form’s data on the client’s computer before sending it to the web server. Form validation generally performs two functions:

Basic Validation

First of all, the form must be checked to make sure all the mandatory fields are filled in. It just requires a loop through each field in the form to check for data.

Data Format Validation

Secondly, the data that is entered must be checked for correct form and value. Your code must include appropriate logic to test the correctness of the data.

Example:

 Form Validation    
  
Name
EMail
Zip Code
Country [choose yours] USA UK INDIA

Output

Have a look here.

Basic Form Validation

First let us see how to do a basic form validation. In the above form, we are calling validate() to validate data when the onsubmit event is occurring. The following code shows the implementation of this validate()function.

 // Form validation code will come here. function validate() { if( document.myForm.Name.value == "" ) { alert( "Please provide your name!" ); document.myForm.Name.focus() ; return false; } if( document.myForm.EMail.value == "" ) { alert( "Please provide your Email!" ); document.myForm.EMail.focus() ; return false; } if( document.myForm.Zip.value == "" || isNaN( document.myForm.Zip.value ) || document.myForm.Zip.value.length != 5 ) { alert( "Please provide a zip in the format #####." ); document.myForm.Zip.focus() ; return false; } if( document.myForm.Country.value == "-1" ) { alert( "Please provide your country!" ); return false; } return( true ); } 

Output

Have a look here.

Data Format Validation

Now we will see how we can validate our entered form data before submitting it to the web server.

The following example shows how to validate an entered email address. An email address must contain at least an ‘@’ sign and a dot (.). Also, the ‘@’ must not be the first character of the email address, and the last dot must at least be one character after the ‘@’ sign.

Example:

 function validateEmail() { var emailID = document.myForm.EMail.value; atpos = emailID.indexOf("@"); dotpos = emailID.lastIndexOf("."); if (atpos < 1 || ( dotpos - atpos < 2 )) { alert("Please enter correct email ID") document.myForm.EMail.focus() ; return false; } return( true ); } 

Output

Have a look here.

HTML5 Form Constraints

Some of the commonly used HTML5 constraints for are the type attribute (e.g. type="password"), maxlength, required and disabled. A less commonly used constraint is the pattern attribute that takes a JavaScript regular expression.

JavaScript If statement example

The if statement executes a statement if a specified condition is true. If the condition is false, another statement can be executed using the else statement.

Note: The else statement is optional.

if (condition) /* do something */ else /* do something else */

Multiple if...else statements can be chained to create an else if clause. This specifies a new condition to test and can be repeated to test multiple conditions, checking until a true statement is presented to execute.

if (condition1) /* do something */ else if (condition2) /* do something else */ else if (condition3) /* do something else */ else /* final statement */

Note: If you want to execute more than one statement in the if, else or else if part, curly braces are required around the statements:

if (condition) { /* do */ /* something */ /* with multiple statements */ } else { /* do something */ /* else */ }

MDN link | MSDN link

Examples

Usingif...else:

 // If x=5 z=7 and q=42. If x is not 5 then z=19. if (x == 5) { z = 7; q = 42 else z = 19;

Usingelse if:

if (x < 10) return "Small number"; else if (x < 50) return "Medium number"; else if (x < 100) return "Large number"; else { flag = 1; return "Invalid number"; }

JavaScript Prototype Example

JavaScript is a prototype-based language, therefore understanding the prototype object is one of the most important concepts which JavaScript practitioners need to know.

This section will give you a short overview of the Prototype object through various examples. Before reading this part, you will need to have a basic understanding of the this reference in JavaScript.

Prototype object

For the sake of clarity, let’s examine the following example:

function Point2D(x, y) { this.x = x; this.y = y; }

As Point2D function is declared, a default property named prototype will be created for it (note that, in JavaScript, a function is also an object).

The prototype property is an object which contains a constructorproperty and its value is Point2D function: Point2D.prototype.constructor = Point2D. And when you call Point2D with new keyword, newly created objects will inherit all properties fromPoint2D.prototype.

To check that, you can add a method named move into Point2D.prototype as follows:

Point2D.prototype.move = function(dx, dy) { this.x += dx; this.y += dy; } var p1 = new Point2D(1, 2); p1.move(3, 4); console.log(p1.x); // 4 console.log(p1.y); // 6

The Point2D.prototype is called prototype object or prototype of p1 object and for any other object created with new Point2D(...) syntax. You can add more properties to Point2D.prototype object as you like. The common pattern is to declare methods to Point2D.prototype and other properties will be declared in the constructor function.

Built-in objects in JavaScript are constructed in a similar manner. For example:

 • Prototype of objects created with new Object() or {} syntax is Object.prototype.
 • Prototype of arrays created with new Array() or [] syntax is Array.prototype.
 • And so on with other built-in objects such as Date and RegExp.

Object.prototype is inherited by all objects and it has no prototype (its prototype is null).

Prototype chain

The prototype chain mechanism is simple: When you access a property p on object obj, the JavaScript engine will search this property inside obj object. If the engine fails to search, it continues searching in the prototype of obj object and so on until reaching Object.prototype. If after the search has finished, and nothing has been found, the result will be undefined. For example:

var obj1 = { a: 1, b: 2 }; var obj2 = Object.create(obj1); obj2.a = 2; console.log(obj2.a); // 2 console.log(obj2.b); // 2 console.log(obj2.c); // undefined

In above snippet, the statement var obj2 = Object.create(obj1) will create obj2 object with prototype obj1 object. In other words, obj1 becomes the prototype of obj2 instead of Object.prototype by default. As you can see, b is not a property of obj2; you can still access it via the prototype chain. For the c property, however, you get an undefined value because it can’t be found in obj1 and Object.prototype.

Classes

In ES2016, we now get to use the Class keyword as well as the methods mentioned above to manipulate prototype. The JavaScript Class appeals to developers from OOP backgrounds, but it’s essentially doing the same thing as above.

class Rectangle { constructor(height, width) { this.height = height this.width = width } get area() { return this.calcArea() } calcArea() { return this.height * this.width } } const square = new Rectangle(10, 10) console.log(square.area) // 100

This is basically the same as:

function Rectangle(height, width) { this.height = height this.width = width } Rectangle.prototype.calcArea = function calcArea() { return this.height * this.width }

The getter and setter methods in classes bind an Object property to a function that will be called when that property is looked up. It’s just syntactic sugar to help make it easier to look up or set properties.

JavaScript Scope Example

If you’ve been programming in JavaScript for a while, you’ve undoubtedly run into a concept known as scope. What is scope? Why should you take the time to learn it?

In programmer speak, scope is the current context of execution. Confused? Let’s take a look at the following piece of code:

var foo = 'Hi, I am foo!'; var baz = function () { var bar = 'Hi, I am bar too!'; console.log(foo); } baz(); // Hi, I am foo! console.log(bar); // ReferenceError...

This is a simple example, but it does a good job of illustrating what is known as Lexical scope. JavaScript, and almost every other programming language, has a Lexical scope. There is another kind of scope known as Dynamic scope, but we won’t be discussing that.

Now, the term Lexical scope sounds fancy, but as you will see it’s really simple in principle. In a Lexical Scope, there are two kinds of scopes: the global scope and a local scope.

Before you type the first line of code in your program, a global scope is created for you. This contains all the variables that you declare in your program outside any functions.

In the example above, the variable foo is in the global scope of the program, while the variable bar is declared inside a function and is therefore in the local scope of that function.

Let's break down the example line by line. While you might be confused at this point, I promise you will have a much better understanding by the time you finish reading this.

On line 1 we are declaring the variable foo. Nothing too fancy here. Let's call this a left-hand size (LHS) reference to foo, because we are assigning a value to foo and it’s on the left-hand side of the equal sign.

On line 3, we are declaring a function and assigning it to variable baz. This is another LHS reference to baz. We are assigning a value to it (remember, functions are values too!). This function is then called on line 8. This is a RHS, or a right-hand side reference to baz. We are retrieving baz’s value, which in this case is a function and then invoking it.

Another RHS reference to baz would be if we assigned its value to another variable, for example foo = baz. This would be a LHS reference to foo and a RHS reference to baz.

The LHS and RHS references might sound confusing, but they are important for discussing scope. Think of it this way: a LHS reference is assigning a value to the variable, while a RHS reference is retrieving the value of the variable. They’re just a shorter and more convenient way of saying ‘retrieving the value’ and ‘assigning a value’.

Let’s now break down what’s happening inside the function itself.

When the compiler compiles the code inside a function, it enters the function’s local scope.

On line 4, the variable bar is declared. This is a LHS reference to bar. On the next line, we have a RHS reference to foo inside the console.log(). Remember, we are retrieving foo’s value and then passing it as an argument to the method console.log().

When we have a RHS reference to foo, the compiler looks for the declaration of the variable foo. The compiler doesn’t find it in the function itself, or the function’s local scope, so it goes up one level: to the global scope.

At this point you’re probably thinking that scope has something to do with variables. That is correct. A scope can be thought of as a container for variables. All variables that are created within a local scope are only accessible in that local scope. However, all local scopes can access the global scope. (I know you’re probably even more confused right now, but just bear with me for a few more paragraphs).

So the compiler goes up to the global scope to find a LHS reference to the variable foo. It finds one on line 1, so it retrieves the value from the LHS reference, which is a string: 'Hi, I am foo!'. This string is sent to the console.log() method, and outputted to the console.

The compiler has finished executing the code inside the function, so we come back out to line 9. On line 9, we have a RHS reference for the variable bar.

Now, bar was declared in the local scope of baz, but there is a RHS reference for bar in the global scope. Since there is no LHS reference for bar in the global scope, the compiler can’t find a value for bar and throws a ReferenceError.

But, you might ask, if the function can look outside itself for variables, or a local scope can peek into the global scope to find LHS references, why can’t the global scope peek into a local scope? Well that’s how lexical scope works!

... // global scope var baz = function() { ... // baz's scope } ... /// global scope

This is the same code from above which illustrates the scope. This forms a sort of hierarchy that goes up to the global scope:

baz -> global.

So, if there is a RHS reference for a variable inside baz’s scope, it can be fulfilled by a LHS reference for that variable in the global scope. But the opposite is not true.

What if we had another function inside baz?

... // global scope var baz = function() { ... // baz's scope var bar = function() { ... // bar's scope. } } ... /// global scope

In this case, the hierarchy or the scope chain would look like this:

bar -> baz -> global

Any RHS references inside bar’s local scope can be fulfilled by LHS references in the global scope or baz’s scope, but a RHS reference in baz’s scope cannot be fulfilled by a LHS reference in bar’s scope.

You can only traverse down a scope chain, not up.

There are other two important things you should know about JavaScript scopes.

 1. Scopes are declared by functions, not by blocks.
 2. Functions can be forward-referenced, variables can’t.

Observe (each comment describes scope at the line that it’s written on):

 // outer() is in scope here because functions can be forward-referenced function outer() { // only inner() is in scope here // because only functions are forward-referenced var a = 1; //now 'a' and inner() are in scope function inner() { var b = 2 if (a == 1) { var c = 3; } // 'c' is still in scope because JavaScript doesn't care // about the end of the 'if' block, only function inner() } // now b and c are out of scope // a and inner() are still in scope } // here, only outer() is in scope

JavaScript For Loop Example

Syntax

for ([initialization]); [condition]; [final-expression]) { // statement }

The javascript for statement consists of three expressions and a statement:

 • initialization - Run before the first execution on the loop. This expression is commonly used to create counters. Variables created here are scoped to the loop. Once the loop has finished its execution, they are destroyed.
 • condition - Expression that is checked prior to the execution of every iteration. If omitted, this expression evaluates to true. If it evaluates to true, the loop’s statement is executed. If it evaluates to false, the loop stops.
 • final-expression - Expression that is run after every iteration. Usually used to increment a counter. But it can be used to decrement a counter too.
 • statement - Code to be repeated in the loop

any of these three expressions or the statement can be omitted. For loops are commonly used to count a certain number of iterations to repeat a statement. Use a break statement to exit the loop before the condition expression evaluates to false.

Common Pitfalls

Exceeding the bounds of an array

When indexing over an array many times, it is easy to exceed the bounds of the array (ex. try to reference the 4th element of a 3 element array).

 // This will cause an error. // The bounds of the array will be exceeded. var arr = [ 1, 2, 3 ]; for (var i = 0; i <= arr.length; i++) { console.log(arr[i]); } output: 1 2 3 undefined

There are two ways to fix this code. Set the condition to either i < arr.length or i <= arr.length - 1

Examples

Iterate through integers from 0-8

for (var i = 0; i < 9; i++) { console.log(i); } output: 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Break out of a loop before condition expression is false

for (var elephant = 1; elephant < 10; elephant+=2) { if (elephant === 7) { break; } console.info('elephant is ' + elephant); } output: elephant is 1 elephant is 3 elephant is 5

JavaScript Break Statement Example

The break statement terminates the current loop, switch or label statement and transfers program control to the statement following the terminated statement.

break;

If the break statement is used in a labeled statement, the syntax is as follows:

break labelName;

Examples

The following function has a break statement that terminates the while loop when i is 3, and then returns the value 3 * x.

function testBreak(x) { var i = 0; while (i < 6) { if (i == 3) { break; } i += 1; } return i * x; }

In the following example, the counter is set up to count from 1 to 99; however, the break statement terminates the loop after 14 counts.

for (var i = 1; i < 100; i++) { if (i == 15) { break; } }

JavaScript Do While loop example

The do...while loop is closely related to the while loop. In the do while loop, the condition is checked at the end of the loop.

Here is the syntax for do...while loop:

Syntax:

 do { *Statement(s);* } while (*condition*);

statement(s): A statement that is executed at least once before the condition or Boolean expression is evaluated and is re-executed each time the condition evaluates to true.

condition: Here, a condition is a Boolean expression. If the Boolean expression evaluates to true, the statement is executed again. When the Boolean expression evaluates to false, the loops ends.

Example:

var i = 0; do { i = i + 1; console.log(i); } while (i < 5); Output: 1 2 3 4 5

JavaScript For In Loop Example

The for...in statement iterates over the enumerable properties of an object, in arbitrary order. For each distinct property, statements can be executed.

for (variable in object) { ... }

Required/OptionalParameterDescriptionRequiredVariable: A different property name is assigned to the variable on each iteration. OptionalObject: an object whose enumerable properties are iterated.

Examples

// Initialize object. a = { "a": "Athens", "b": "Belgrade", "c": "Cairo" } // Iterate over the properties. var s = "" for (var key in a) { s += key + ": " + a[key]; s += "

"; } document.write (s); // Output: // a: Athens // b: Belgrade // c: Cairo // Initialize the array. var arr = new Array("zero", "one", "two"); // Add a few expando properties to the array. arr["orange"] = "fruit"; arr["carrot"] = "vegetable"; // Iterate over the properties and elements. var s = ""; for (var key in arr) { s += key + ": " + arr[key]; s += "

"; } document.write (s); // Output: // 0: zero // 1: one // 2: two // orange: fruit // carrot: vegetable // Efficient way of getting an object's keys using an expression within the for-in loop's conditions var myObj = {a: 1, b: 2, c:3}, myKeys = [], i=0; for (myKeys[i++] in myObj); document.write(myKeys); //Output: // a // b // c

JavaScript For Of Loop Example

The for...of statement creates a loop iterating over iterable objects (including Array, Map, Set, Arguments object and so on), invoking a custom iteration hook with statements to be executed for the value of each distinct property.

 for (variable of object) { statement }

Description variable: On each iteration a value of a different property is assigned to the variable.object Object whose enumerable properties are iterated.

Examples

Array

 let arr = [ "fred", "tom", "bob" ]; for (let i of arr) { console.log(i); } // Output: // fred // tom // bob

Map

 var m = new Map(); m.set(1, "black"); m.set(2, "red"); for (var n of m) { console.log(n); } // Output: // 1,black // 2,red

Set

 var s = new Set(); s.add(1); s.add("red"); for (var n of s) { console.log(n); } // Output: // 1 // red

Arguments object

 // your browser must support for..of loop // and let-scoped variables in for loops function displayArgumentsObject() { for (let n of arguments) { console.log(n); } } displayArgumentsObject(1, 'red'); // Output: // 1 // red

JavaScript While Loop Example

Kamēr cilpa sākas, novērtējot stāvokli. Ja nosacījums ir patiess, tiek izpildīts paziņojums (-i). Ja nosacījums ir nepatiess, paziņojums (-i) netiek izpildīts (-i). Pēc tam, kamēr cilpa beidzas.

Lūk, kamēr sintakse sintēzes ciklam:

Sintakse:

while (condition) { statement(s); }

paziņojums (-i): paziņojums, kas tiek izpildīts, kamēr nosacījums tiek vērtēts kā patiess.

nosacījums: Šeit nosacījums ir Būla izteiksme, kas tiek novērtēta pirms katras iziešanas caur cilpu. Ja šis nosacījums tiek vērtēts kā patiess, tiek izpildīts paziņojums (-i). Kad nosacījums tiek novērtēts kā nepatiess, izpilde turpinās ar paziņojumu pēc cilnes

Piemērs:

 var i = 1; while (i < 10) { console.log(i); i++; // i=i+1 same thing } Output: 1 2 3 4 5 6 7 8 9